பக்கம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை, பிரதி எடுத்தல் கொள்ளவும் முகப்பு